Regulamin i polityka prywatności.

§ 1

Właścicielem strony www.fundacjapb.pl jest Fundacja Promocji Bezpieczeństwa z siedzibą w (00-820) Warszawa, ul. Sienna 55/9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000516811, NIP: 5272716933, REGON: 147332509, wpisaną do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń w dniu 15.07.2014 r., adres: e-mail: biuro@fundacjapb.pl.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Operatorem strony internetowej www.fundacjapb.pl jest właściciel.
 2. Przeznaczenie strony realizacja celów statutowych właściciela strony www.fundacjapb.pl.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

§ 3
Odpowiedzialność za treść

 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.
 2. Informacje zamieszczane przez właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
 3. Właściciel udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.
 5. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
 6. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli użytkownik,  korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie właściciela.

§ 4
Obszar obowiązywania oferty i adresaci oferty, (regulamin sprzedaży)

 1. Oferta – pakiet dokumentacji ochrony danych osobowych skierowany do konkretnej grupy podmiotów, określonej każdorazowo w opisie pakietu na stronie www, wraz z ewentualnymi usługami dodatkowymi np. konsultacjami, o ile takowe w ramach pakietu występują. Każda Oferta każdorazowo opatrzona jest ceną netto wrażoną w złotych polskich. Do ceny netto doliczony zostanie podatek VAT.
 2. Oferta internetowa właściciela zamieszczona na stronie internetowej jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i została sporządzona na podstawie polskiego prawa i skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców – nie dotyczy ona konsumentów (osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).
 3. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, czy oferta internetowa jest odpowiednia dla użytkowników z innych państw, ma tam zastosowanie i jest prawnie dopuszczalna.
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 5. Stosownie do regulacji wyrażonej w art. 558 kodeksu cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 6. Nie dopuszcza się możliwość zwrotu zakupionego pakietu dokumentacji/odstąpienia od umowy.

§ 5
Prawa autorskie, kary umowne

 1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
 2. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.
 3. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej. Ustawianie hiperlinków na stronie, w szczególności deep links, inline-links lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą właściciela.
 4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną
  w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.
 5. Pakiet dokumentacji ochrony danych osobowych będący przedmiotem Oferty, z zastrzeżeniem zgłoszeń zbiorów danych osobowych do rejestracji, podlega ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Kopiowanie, powielanie oraz udostępnianie osobom trzecim przedmiotowej dokumentacji, lub jej fragmentów, w tym zgłoszeń zbiorów danych osobowych do rejestracji, bez pisemnego zezwolenia właściciela jest zabronione i grozi sankcjami cywilnymi i karnymi. Właściciel zezwala nabywcy przedmiotowej dokumentacji na wykorzystywanie, w tym modyfikowanie i kopiowanie w dowolnej ilości egzemplarzy, przedmiotowej dokumentacji jedynie na własny użytek oraz wyłącznie w celu, dla którego została ona przygotowana. W przypadku wykorzystywania lub udostępniania dokumentacji lub jej fragmentów osobom trzecim w sposób niezgodny z powyższymi postanowieniami, nabywca przedmiotowej dokumentacji zapłaci właścicielowi karę umowną w wysokości 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych), za każde takie wykorzystanie lub udostępnienie, w terminie 14 dni od daty przedstawienia wezwania do zapłaty. Kara umowna płatna będzie bez konieczności wykazywania przez właściciela poniesionej szkody. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia dalszego odszkodowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).


§ 6
Wskazówki techniczne

 1. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.
 2. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.

§ 7
Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy administratorem danych osobowych jest Fundacja Promocji Bezpieczeństwa, ul. Sienna 55/9, 00-820 Warszawa, kontakt: rodo@fundacjapb.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) oraz zawarcia i realizacji umów.
 3. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych.
 4. Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję.
 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
 6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja).
 7. Każdemu przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera.
 10. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana. W ramach prowadzenia rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) oraz zawarcia i realizacji umów nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.

§ 8

Polityka Fundacji Promocji Bezpieczeństwa dotycząca plików cookies

  1. Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Fundacja Promocji Bezpieczeństwa.
  2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  5. a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
  6. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron;
  7. c) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  8. Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów internetowych przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Fundacja Promocji Bezpieczeństwa zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:
    • czas nadejścia zapytania,
    • czas wysłania odpowiedzi,
    • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
    • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
    • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w wypadku gdy przejście na stronę nastąpiło przez odnośnik,
    • informacje o przeglądarce użytkownika.
  9. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Fundacji Promocji Bezpieczeństwa.
  10. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  11. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
  12. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.
  13. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  14. W przypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.
  15. Serwis zawiera odnośniki do stron, na których umieszczone są materiały informacje na temat działalności Fundacji Promocji Bezpieczeństwa. Jedocześnie Fundacja Promocji Bezpieczeństwa nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

  1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
  2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@fundacjapb.pl.
  3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018r.
  4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.