Statut fundacji

STATUT FUNDACJI
„Fundacja Promocji Bezpieczeństwa”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Fundacja „Fundacja Promocji Bezpieczeństwa” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym za Repertorium A. nr 5118/2014 i działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) ) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2
Fundacja może używać nazw w skrócie: „Fundacja PB” lub „Fundacja Promocji Bezpieczeństwa”.

§ 3
3. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536).
4. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób i instytucji o których mowa w § 9 Statutu Fundacji.

§ 4
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 5
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 7
Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw Pracy i Polityki Społecznej.

II. CELE FUNDACJI I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW
§ 8
Celami Fundacji są cele: naukowo-techniczne, oświatowe, kulturalne, w zakresie kultury fizycznej i sportu, wspierania inicjatyw lokalnych, w tym również inicjatyw na rzecz budowy sieci telekomunikacyjnej na wsi, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także zachowanie interesu publicznego, w szczególności w zakresie przestrzegania ochrony danych osobowych, a w szczególności wspierania osób, których dane dotyczą w realizacji praw i uprawnień związanych z ochroną ich danych osobowych.

§ 9
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, angażowanie się we współpracę jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej,
b. działalność społecznie użyteczną, prowadzoną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536),
c. prowadzenie działalności charytatywnej,
d. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
e. ochronę i promocję zdrowia,
f. wszelką działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
g. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
h. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
i. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
j. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
k. działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości
i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
l. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
m. działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
n. organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym również organizowanie i prowadzenie obozów, kolonii, wyjazdów terapeutycznych dla dzieci w tym również dla dzieci niepełnosprawnych,
o. prowadzenie zajęć sportowych, edukacyjnych, terapeutycznych
i artystycznych dla dzieci w tym również dla dzieci niepełnosprawnych,
p. wspieranie naukowców i zespołów badawczych oraz technicznych, wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce, w szczególności lecz nie wyłącznie, przez zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie, a także przez udział w ww. przedsięwzięciach w zakresie w jakim ww. wsparcie lub udział w przedsięwzięciu może przyczynić się do ułatwienia funkcjonowania w społeczeństwie dzieciom niepełnosprawnym,
q. wspieranie wszelkich inicjatyw w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy sieci telekomunikacyjnej, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy, w szczególności lecz nie wyłącznie, przez zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie, a także przez udział w ww. przedsięwzięciach w zakresie w jakim ww. wsparcie lub udział w przedsięwzięciu może przyczynić się do ułatwienia funkcjonowania w społeczeństwie dzieciom niepełnosprawnym,
r. działalność związaną z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym,
s. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
t. działania związane z ratownictwem i ochroną ludzkości,
u. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
v. upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
w. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
x. promocję i organizację wolontariatu,
y. pomoc Polonii i Polakom za granicą,
z. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
aa. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
bb. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art., 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym
i wolontariacie,
cc. przyjmowanie do realizacji lub wspieranie realizacji zadań publicznych określonych w ustawie o pożytku publicznym
i wolontariacie,
dd. konsultacje projektów aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej Fundacji lub projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych zbieżnych z celami statutowymi Fundacji,
ee. tworzenie lub uczestnictwo w zespołach o charakterze doradczym i inicjatywnym,
ff. realizacja umów o wykonanie inicjatywy lokalnej określonej ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie oraz umów partnerstwa określonych ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241).
gg. wnoszenie w imieniu osób, których dane dotyczą, w związku  z ochroną ich danych osobowych, skarg oraz wykonywania w jej imieniu praw, o których mowa w art. 77, 78 i 79 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz żądania w jej imieniu odszkodowania, o którym mowa w art. 82, wskazanego aktu prawnego, jeżeli przewiduje to prawo państwa członkowskiego.
2. Fundacja może korzystać z pomocy wolontariuszy przy realizacji celów statutowych z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Fundacja może organizować zbiórki publiczne w celu pozyskania środków finansowych z przeznaczeniem na realizację celów statutowych, po spełnieniu wszelkich wymogów obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz uzyskaniu wszelkich zgód lub zezwoleń o ile są one wymagane do prowadzenia zbiórki publicznej.

III. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§ 10
Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem, iż przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego, a działalność gospodarcza prowadzona wyłącznie jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§ 11
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

a. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
b. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub PKD dzierżawionymi,
c. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
d. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
e. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
f. PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
g. PKD 73.12.B. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
h. PKD 73.12.C. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
i. PKD 73.12.D. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
j. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
k. PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna,
l. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
m. PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
n. PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
o. PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
p. PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
q. PKD 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
r. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
s. PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,
t. PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,
u. PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych,
v. PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
w. PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
x. PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
y. PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
z. PKD 86.10.Z Działalność szpitali,
aa. PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,
bb. PKD 86.90.D Działalność paramedyczna,
cc. PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
dd. PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
ee. PKD PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
ff. PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
gg. PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
hh. PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
ii. PKD 63.11.Z.- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
jj. PKD 63.12.Z.- Działalność portali internetowych,
kk. PKD 69.10.Z – Działalność prawnicza,
ll. PKD 78 – Działalność związana z zatrudnieniem,
mm. PKD 80 – Działalność detektywistyczna i ochroniarska,
nn. PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
Działalność wymagająca koncesji lub innego zezwolenia może być wykonywana przez Fundację po uzyskaniu przez nią takiej koncesji lub zezwolenia.

§ 12
Dochody osiągane z działalności, o której mowa w §11 przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji i rozwój jej działalności gospodarczej.

§ 13
Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady.

IV. MAJĄTEK FUNDACJI.
§ 14
1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację.
2. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 2.000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych), zaś na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundator przeznacza dodatkowo kwotę 3.000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych).

§ 15
1. Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:
a. darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia,
b. odsetki bankowe i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
c. dochody z działalności gospodarczej,
d. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
e. dochody z praw majątkowych.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 16
1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych,
w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz
w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
3. Z dochodów określonych w § 15 pkt. 1 Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów.
4. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Rada Fundacji, o ile została powołana, kierując się – odnośnie funduszy opisanych w pkt. 3. – wolą spadkodawców i zapisodawców.
5. Niezależnie od postanowień powyższych, w każdym roku kalendarzowym działania Fundacji, Fundacja będzie utrzymywać majątek w wysokości stanowiącej nie mniej niż 20 % przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, chyba że Rada Fundacji, o ile została powołana, postanowi inaczej.

§ 17
Fundacja nie może:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie organów Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywać jej majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 18
O ile uchwala Rady Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

V. ORGANY FUNDACJI
§ 19
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji,
2. Rada Programowa Fundacji,
3. Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji
§ 20
1. Pierwszy skład Rady Fundacji ustala Fundator, który pierwszy skład Rady Fundacji ustali w terminie wybranym przez siebie. Do czasu ustalenia pierwszego składu Rady Fundacji jej funkcje pełni jednoosobowo Fundator bez konieczności procedowania w trybie określonym przepisami § 20 pkt. 2 – § 23.
2. Rada Fundacji, która jest niezależnym od zarządu organem kontroli wewnętrznej Fundacji, składa się od 3 do 5 członków, którzy:
a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać
z nimi w związku małżeński, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
3. Rada Fundacji może dokonywać zmian w swoim składzie, zgodnie
z postanowieniami ust. 7-8 poniżej.
4. Powołanie Członka Rady Fundacji następuje na czas nieoznaczony.
5. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swego grona Prezesa Rady i Wiceprezesa.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą:
a. śmierci,
b. złożenia rezygnacji,
c. sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych,
d. odwołania, zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 7 i 8.
7. Odwołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić w przypadku zaistnienia innych niż wskazane w ust. 6 pkt a-c okoliczności, które
w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania do danego Członka Rady.
8. Odwołanie Członka Rady Fundacji, o którym mowa w ust. 7 może nastąpić, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi co najmniej 2/3 aktualnego składu Rady Fundacji. Głosowanie w tym przedmiocie jest tajne i nie bierze w nim udziału Członek Rady Fundacji, którego wniosek dotyczy. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
9. Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, powołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi co najmniej 2/3 aktualnego składu Rady Fundacji. Wniosek powinien zawierać wskazanie kandydata/kandydatów na Członka/Członków Rady Fundacji wraz z uzasadnieniem. Głosowanie w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Fundacji jest tajne.
10. Wnioski, o których mowa powyżej są składne do Zarządu Fundacji. Powołanie nowego Członka Rady Fundacji jest możliwe, jeżeli Fundator nie zgłosi sprzeciwu co do osoby kandydata.
11. Niezależnie od powyższych regulacji Fundator może odwołać każdego Członka Rady Fundacji w trybie natychmiastowym w przypadku utraty zaufania Fundatora do Członka Rady Fundacji.

§ 21

Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 członków Rady Fundacji lub Fundatora.
3. Posiedzenia prowadzi Prezes Rady lub z jego upoważnienia Wiceprezes.
4. Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni Fundator, Członkowie Rady Programowej i Członkowie Zarządu.
5. Każdy Członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu i pracowników Fundacji.

§ 22
1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 20 Statutu, uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równej ilości głosów przeważa głos prowadzącego obrady. Uchwały Rady Fundacji w przedmiocie odwołania lub powołania Członków Zarządu zapadają w głosowaniu tajnym.
3. Pracami Rady Fundacji kieruje jej Prezes. Prezes Rady Fundacji pozostaje w stałych kontaktach z Zarządem Fundacji, Radą Programową Fundacji i Fundatorem.

§ 23
1. Do kompetencji Rady Fundacji należy sprawowanie nadzoru nad realizacją celów Fundacji.
2. Do zadań Rady Fundacji należy ponadto:
a. rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych
i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji,
b. ustalanie kierunków i metod działania Fundacji,
c. ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu oraz podpisywanie z nimi stosownych umów,
d. decydowanie o utworzeniu i likwidacji oddziałów lub zakładów,
e. określanie programów działania oraz zasad wspierania projektów, w tym przede wszystkim warunków przyznawania pomocy przez Fundację oraz wymogów, jakim powinny odpowiadać sprawozdania sporządzane przez podmioty korzystające z pomocy Fundacji,
f. proponowanie zmian Statutu i opiniowanie projektów zmian Statutu przedstawionych przez Fundatora lub Radę Programową Fundacji,
g. zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,
h. wybór biegłego rewidenta,
i. opiniowanie wniosków Fundatora w przedmiocie połączenia z inną Fundacją,
j. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji zgodnie
z procedurą wskazaną w § 28,
k. zatwierdzanie Regulaminu pracy Zarządu,
l. podejmowanie innych decyzji zastrzeżonych dla kompetencji niniejszego organu postanowieniami niniejszego Statutu.

Rada Programowa Fundacji
§ 24
1. Pierwszy skład Rady Programowej ustala Fundator, który pierwszy skład Rady Programowej ustali w terminie wybranym przez siebie. Do czasu ustalenia pierwszego składu Rady Programowej jej funkcje pełni jednoosobowo Fundator bez konieczności procedowania w trybie określonym przepisami § 24 pkt. 2 – § 27.
2. Rada Programowa Fundacji składa się z przynajmniej 3 osób. Członków Rady Programowej Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji, przy czym powołanie Członka Rady Programowej Fundacji może nastąpić, jeżeli Fundator nie zgłosił sprzeciwu co do osoby kandydata. Powołanie następuje na czas nieoznaczony.
3. Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie bądź rzeczowo.
4. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji wygasa w przypadku śmierci osoby fizycznej, ogłoszenia upadłości lub likwidacji osoby prawnej, złożenia rezygnacji bądź odwołania.
5. Odwołanie Członka Rady Programowej Fundacji następuje w wyniku:
a. sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych,
b. zaistnienia innych okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Programowej Fundacji albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka Rady Programowej Fundacji.

§ 25
Rada Programowa Fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji. Rada Programowa Fundacji propaguje cele, dla których realizacji Fundacja została utworzona. W szczególności do kompetencji Rady Programowej Fundacji należy:
a. przedstawianie Radzie Fundacji opinii w przedmiocie priorytetów
w bieżącej działalności Fundacji,
b. proponowanie zmian Statutu,
c. ustanawianie nagród i wyróżnień,
d. wskazywanie kandydatów osób (fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej), którym Fundacja przyznaje nagrody i wyróżnienia.

§ 26
1. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji
z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 członków Rady Programowej Fundacji, Prezesa Rady Fundacji bądź Fundatora.
3. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady Programowej Fundacji. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos prowadzącego obrady.

§ 27
Członkowie Rady Programowej mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

Zarząd
§ 28
1. Zarząd składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji. Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji pełni Fundator lub Członek Zarządu wskazany przez Fundatora. W skład zarządu nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Z zastrzeżeniem § 28 ust. 3 Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji spośród osób zaproponowanych przez Fundatora.
3. Członkostwo Fundatora w Zarządzie Fundacji wygasa jedynie
w przypadku śmierci lub złożenia przez niego rezygnacji.
4. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
a. złożenia rezygnacji,
b. śmierci,
c. odwołania Członka Zarządu zgodnie z ust. 5 poniżej.
5. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
a. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
b. nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
c. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
d. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.
6. Rada Fundacji może powierzyć poszczególnym Członkom Zarządu określone obowiązki.
7. Zakres i rodzaj obowiązków, jaki może być powierzony poszczególnym Członkom Zarządu określa Regulamin pracy Zarządu zatwierdzony przez Radę Fundacji. Jeżeli Regulamin prac Zarządu nie został zatwierdzony przez Radę Fundacji, zakres i rodzaj obowiązków, jaki może być powierzony poszczególnym Członkom Zarządu określa jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.
8.  Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji lub z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego.

§ 29
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd Fundacji zajmuje się wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi do kompetencji pozostałych organów Fundacji,
a w szczególności:
a. może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania,
b. powołuje i odwołuje dyrektorów oddziałów,
c. decyduje o każdorazowym przyjęciu zapisu lub spadku,
d. opracowuje roczne plany finansowe i rzeczowe oraz sprawozdania
z ich realizacji i przedstawia je Radzie Fundacji,
e. powołuje i odwołuje prokurentów,
f. zawiera w imieniu Fundacji umowy, a w szczególności (lecz nie wyłącznie) umowy o pracę oraz umowy dotyczące wolontariatu.

§ 30
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem
o wartości przekraczającej jednorazowo bądź łącznie w okresie
1 (jednego) roku na rzecz jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych, kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), do ważności transakcji wymagana jest uchwała Zarządu Fundacji.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
Decyzje w sprawie:
a. zmian Statutu, w tym również zmian celów Fundacji,
b. połączenia Fundacji z inną fundacją,
c. likwidacji Fundacji
podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

§ 32
1. W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Prezes Fundacji bądź inna osoba wyznaczona przez Radę Fundacji.
2. Środki finansowe pozostałe po likwidacji, likwidator lub likwidatorzy przekażą innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.

……………………………..
Fundator