Informacja publiczna ochrona danych osobowych i monitoring MZ.

Treść wniosku z dnia 04.04.2017r.

Szanowni Państwo!

W związku z korespondencją Prezesa NIK skierowaną do Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów ws. kontroli wykorzystania monitoringu w szkołach, kopia pisma: https://fundacjapb.pl/nik_zaleca_kontrole_szkol_urzedom/

na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następującej informacji:

1) Czy po dniu 1.01.2015 r. w zakresie ochrony danych osobowych oraz Krajowych Ram Interoperacyjności korzystano z usług firm zewnętrznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

2) Jeżeli w pkt. 1 korzystano z usług podmiotów zewnętrznych to proszę o podanie:

  1. a) dat zawarcia umów;
  2. b) nazw i adresów siedziby podmiotów;
  3. c) zakresu zleconych prac w poszczególnych miesiącach oraz wysokości wypłaconego wynagrodzenia w poszczególnych miesiącach;
  4. d) informacji czy prace zostały w całości poprawnie wykonane czy nałożono na wykonawców kary umowne, jeśli tak to w jakiej wysokości.

3) Proszę o podanie dat powołania i ewentualnego odwołania Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w rozumieniu art. 36a. ust. 1 Ustawy, ich stanowiska, imienia i nazwiska oraz numeru telefonu służbowego, ewentualnie o podanie miejsca publikacji na stronie internetowej (dokładnego odnośnika URL) i ewentualnych zmian osób pełniących funkcję ABI.

4) Czy po dniu 1.01.2015 r. opracowano dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych wymaganą przepisami art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) [zwanej dalej Ustawą] w postaci:

  1. a) polityki bezpieczeństwa danych osobowych;
  2. b) instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

5) Jeżeli opracowano dokumentację wskazaną w pkt. 4 powyżej to proszę o podanie daty zatwierdzenia i podanie miejsca publikacji zarządzenia wdrażającego ww. dokumentację na stronie internetowej (dokładnego odnośnika URL) lub w wypadku nie opublikowania na stronie internetowej proszę o przesłanie kopii elektronicznej ww. zarządzenia.

6) Czy Administrator Bezpieczeństwa Informacji opracował rejestr zbiorów danych osobowych określony w art. 36a. ust. 2 pkt 2 Ustawy.

7) Czy Administrator Bezpieczeństwa Informacji opracował za rok 2015 i rok 2016 plany sprawdzeń.

8) Czy został zgłoszony do rejestracji w GIODO zbiór Monitoring?

9) Proszę o podanie nazw zbiorów danych osobowych zgłoszonych do rejestracji w GIODO po 01.01.2015r. i dat wysłania ww. zgłoszeń.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej odpowiedzi na niniejszy wniosek proszę wysłać wyłącznie na podany adres email: wniosek_DDIP@fundacjapb.pl, w razie wątpliwości związanych z udzieleniem odpowiedzi na niniejszy wniosek informacji udzielamy pod numerem kom. 577 990 745.

Pozostajemy z poważaniem,
Fundacja Promocji Bezpieczeństwa
ul. Sienna 55, lok. 9
00-820 Warszawa
biuro@fundacjapb.pl
https://www.fundacjapb.pl

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU!
http://www.facebook.com/fundacjapb

Fundacja Promocji Bezpieczeństwa z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 55, lok. 9, 00-820 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000516811
NIP: 5272716933, REGON: 147332509